Skip to content

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W LUBARTOWIE

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Cmentarz komunalny w Lubartowie przy ulicy Gazowej stanowi mienie Gminy Miasto Lubartów.
 2. Ogólny nadzór nad cmentarzem sprawuje Burmistrz Miasta Lubartów.
 3. Cmentarz komunalny zarządzany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, przy ul. Parkowej 6, zwaną dalej Zarządcą.
 4. Biuro obsługi cmentarza mające siedzibę w Lubartowie, przy ul. Sławińskiego, czynne jest codziennie w dni robocze w godzinach 700-1500.
 5. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania cmentarza komunalnego przyjmuje Zarządca cmentarza.

§ 2

 1. Cmentarz komunalny jest miejscem pochówku zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.
 2. Prawo pochowania osób zmarłych przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej. Prawo pochowania osób zmarłych, zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa, przysługuje również organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania przysługuje ponadto Gminie oraz osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.

§ 3

Cmentarz komunalny otwarty jest dla odwiedzających:
 1. w okresie od 1 kwietnia do 30 października w godz. od 700 do 2000;
 2. w okresie od 31 października do 2 listopada – całą dobę;
 3. w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. od 700 do 1800.

§ 4

 1. Na cmentarzu komunalnym w Lubartowie urządza się groby:
  1. ziemne zwykłe;
  2. murowane pojedyncze;
  3. murowane rodzinne (wieloosobowe);
  4. dla dzieci – ziemne i murowane;
  5. na urny ze szczątkami zwłok.
 2. Grób ziemny stanowi dół nie obmurowany, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu. Po pochowaniu do grobu ziemnego należy go natychmiast zasypać i uformować mogiłę.
 3. Grób murowany jest dołem, w którym boki i podstawa są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie. Po pochowaniu do grobu murowanego sklepienie należy natychmiast zamurować.
 4. Cmentarz komunalny utrzymywany jest jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem.
 5. Zagospodarowanie terenu cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie i drogi dojazdowe.
 6. Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza a wymiary grobów i odstępy między nimi z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Zagospodarowanie poszczególnych pól grzebalnych odbywa się zgodnie z przyjętą numeracją.
 8. Plan zagospodarowania poszczególnych pól grzebalnych z uwzględnieniem informacji o zwłokach lub szczątkach w nim pochowanych sporządza Zarządca cmentarza.

§ 5

Zakres usług przewidywanych do wykonywania na Cmentarzu Komunalnym:
 1. budowa i sprzedaż grobów;
 2. wykonanie i montaż nagrobków;
 3. wykonanie opasek wokół grobów;
 4. wykonywanie utwardzeń, dywaników, ławeczek, itp.;
 5. sprzedaż trumien i innych akcesoriów pogrzebowych;
 6. rejestracja danych zmarłego i osób uprawnionych do dysponowania grobem w księgach cmentarnych;
 7. przewóz zwłok;
 8. pochowanie zwłok, zamurowanie grobu.

§ 6

 1. Dokumentację cmentarza komunalnego prowadzi Zarządca cmentarza.
 2. Rodzaj obowiązujących ksiąg cmentarnych:
  1. Księga osób pochowanych na cmentarzu;
  2. Księga grobów;
  3. Alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu.
 3. Zakres informacji gromadzonych w księgach cmentarnych, czas ich przechowywania oraz sposób ich prowadzenia powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Opłaty za korzystanie z cmentarza

§ 7

 1. Na cmentarzu komunalnym stosowane są przez Zarządcę cmentarza następujące opłaty:
  1. za grób;
  2. za ekshumację zwłok;
  3. za przepisanie prawa do grobu na członka rodziny;
  4. za jednorazowy wjazd w celu dokonania usługi;
  5. opłata eksploatacyjna uzupełniająca, za miejsce grzebalne wykupione przed23 marca 2007r.
 2. Aktualne stawki opłat za wykonywanie usług na terenie cmentarza oraz za korzystanie z cmentarza komunalnego dostępne są w biurze Zarządcy.
 3. Opłatę za pochowanie zwłok, czyli udostępnienie miejsca grzebalnego, pobiera się za okres 20-letni.
 4. Gdy przez upływem 20 lat od uiszczenia należności za grób, dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób oraz grób pozostaje do dyspozycji dotychczasowego dysponenta grobu bez prawa jego zbycia osobie trzeciej. Dysponent może przekazać prawo do grobu Zarządcy cmentarza. W takim przypadku dotychczasowemu dysponentowi grobu przysługuje zwrot poniesionych kosztów wykupu grobu i miejsca pod grób w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu wykupu.
 5. Z wyjątkiem ust. 4, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
 6. Pokwitowania na pochowanie zmarłych lub powtórne opłaty za dysponowanie grobem mogą być wystawione tylko na jedną osobę i są ważne 20 lat.

III. Zasady korzystania z cmentarza komunalnego

§ 8

 1. Nie dopuszcza się przekształcania rodzaju i wielkości grobów.
 2. Grób nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat od daty ostatniego pochowania w tym grobie. Nie dotyczy to jednak chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok (art.7 ust.3 ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 118 poz.687 z późniejszymi zmianami).
 3. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na 20 lat i może być odnowione.
 4. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.
 5. Dysponent grobu może, za zgodą Zarządcy wykonać opaskę na 1/2 odległości pomiędzy sąsiednim grobem.
 6. Zabronione jest podwyższanie fundamentów grobów i opasek ponad powierzchnię.
 7. Zarządca Cmentarza nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia nagrobków, opasek i innych elementów postawionych w wyniku samowoli budowlanej.
 8. Gmina Miasto Lubartów oraz Zarządca Cmentarza Komunalnego nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

IV. Formalności pogrzebowe, pochówki

§ 9

 1. Formalności związane z chowaniem zwłok osób zmarłych na cmentarzu komunalnym załatwia Zarządca cmentarza poprzez Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne w dni robocze w godzinach 700 -1500.
 2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni robocze w godzinach 700 – 1400. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Zarządcą cmentarza, istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.
 3. Zarządca cmentarza zastrzega sobie prawo do ustalania terminów pogrzebów według zasady, że w ciągu jednej godziny mogą odbywać się najwyżej dwa pogrzeby.
 4. Osoba uprawniona do chowania zmarłego lub posiadający jej pełnomocnictwo wykonawca, składa w Biurze Obsługi Klienta Zarządcy cmentarza wniosek o pochowanie zwłok osoby zmarłej, w którym określa:
  1. dokładny termin pogrzebu;
  2. rodzaj grobu (nowe miejsca do pochowania wyznacza Zarządca cmentarza komunalnego) lub lokalizację grobu istniejącego, do którego nastąpi dochowanie;
  3. świecki lub religijny charakter ceremonii;
  4. firmę zapewniającą podstawową asystę i wykonującą pochówek - w przypadku składania zlecenia przez osobę uprawnioną do chowania zmarłego.
 5. Osoba uprawniona do chowania zmarłego składa w Biurze Obsługi Klienta oryginały następujących dokumentów:
  1. kartę zgonu dla celu pochowania zwłok;
  2. pełnomocnictwo do wykupienia grobu lub wykonania pochówku w grobie posiadanym, podpisane przez rodzinę osoby zmarłej;
  3. zezwolenie prokuratora - w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo;
  4. dowód opłaty za prawo dysponowania grobem.
 6. Karta zgonu lub inne dokumenty, wystawione za granicą w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 7. Brak kompletu wymaganych dokumentów powoduje odmowę przyjęcia zgłoszenia pogrzebu.
 8. W trumnie przeznaczonej dla zwłok osoby dorosłej składa się zwłoki tylko jednej osoby dorosłej albo zwłoki matki z dzieckiem nowo narodzonym lub zwłoki dwojga dzieci w wieku do 6 lat. Trumna musi mieć dno i ściany boczne nieprzepuszczalne oraz szczelnie przylegające wieko. Zwłoki składa się w trumnie na warstwie płynochłonnej o grubości 3 cm.
 9. Sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych na choroby zakaźne określają przepisy szczegółowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 10. Po ułożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka trumny nie wolno otwierać.
 11. Dopuszcza się, w szczególnych przypadkach, sprzedaż grobu osobie żyjącej, bez prawa jego zbycia osobie trzeciej. Decyzję o sprzedaży podejmuje Burmistrz Miasta w porozumieniu z Zarządcą cmentarza, uwzględniając indywidualną sytuację wnioskodawcy (podeszły wiek, samotność, nieuleczalna choroba itp.), a także posiadany zapas grobów.

§ 10

 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma, zgodnie z art. 10 ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 118 poz.687 z późniejszymi zmianami) najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. pozostały małżonek(ka);
  2. krewni zstępni (dzieci, wnuki, itd.);
  3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, itp.);
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. rodzeństwo);
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teść, teściowa).
 2. Prawo pochowania osób zmarłych przysługuje również:
  1. właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych;
  2. organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym a także innym osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.
 3. Osoba zlecająca pogrzeb winna udokumentować skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innymi wiarygodnymi dokumentami stopień pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok lub złożyć stosowne oświadczenie w obecności przedstawiciela Zarządcy. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby składającej oświadczenie możliwe jest złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym. W szczególnych przypadkach kierownik działający w imieniu Zarządcy może wyrazić zgodę na poświadczenie podpisu przez zlecającego.

V. Dysponowanie grobem

§ 11

 1. Prawo dysponowania grobem, w którym pochowani są już zmarli nie przysługuje osobie, która wniosła stosowne opłaty, lecz najbliższej rodzinie, w kolejności określonej w § 10 ust. 1.
 2. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, oraz z zastrzeżeniem ust.4.
 3. Dysponent grobu ma obowiązek:
  1. utrzymywać grób w należytym stanie;
  2. dbać o czystość i porządek w obrębie grobu;
  3. respektować prawo osób najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym i prawo do zachowania pamięci.
 4. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób równorzędnych, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe (opiekuna grobu). Zarządca cmentarza, nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. W przypadku sporów, zainteresowane osoby powinny tę sprawę rozstrzygnąć przed właściwym sądem.
 5. Pracownik Zarządcy cmentarza jest upoważniony do żądania od osoby, która przychodzi załatwiać formalności związane z pogrzebem, podpisania stosownego oświadczenia, że nikt nie wnosi zastrzeżeń, co do miejsca i sposobu pochowania. Zarządca Cmentarza upoważniony jest również do odnotowania w stosownej Księdze Cmentarnej danych osoby zgłaszającej pogrzeb.
 6. Pierwszeństwo do wniesienia powtórnej opłaty za dysponowanie grobem ma osoba, na którą jest wystawione imienne pokwitowanie.
 7. Za wyraźną zgodą osoby posiadającej pierwszeństwo uiszczenia powtórnej opłaty, można wystawić pokwitowanie na inną osobę, będącą w stosunku do osoby zmarłej w pokrewieństwie wymienionym w § 10 ust. 1.
 8. Zmiana dysponenta grobu (przepisanie prawa dysponowania grobem na nowego dysponenta) może być dokonana wyłącznie w następujących przypadkach:
  1. po upływie 20 lat, w czasie dokonywania powtórnej opłaty – na wniosek dotychczasowego dysponenta grobu, z udokumentowaniem stopnia pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej nowego dysponenta;
  2. przed upływem 20 lat – za zgodą dotychczasowego dysponenta grobu, z udokumentowaniem stopnia pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej nowego dysponenta;
  3. na podstawie postanowienia Sądu o zmianie dysponenta grobu;
  4. w przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków przed upływem 20 lat i opróżnienia grobu, jednakże z uwzględnieniem postanowień § 11 ust. 4;
  5. jeżeli dotychczasowy dysponent grobu nie żyje, prawo do wniesienia powtórnej opłaty za grób przechodzi na osobę, która dokonała jego pochowania;
  6. jeżeli nie żyje dysponent grobu i osoba, która dokonała jego pochowania, obowiązuje okres rocznej karencji tj. czas na zgłoszenie się krewnych zainteresowanych dalszą pielęgnacją grobu, ze względu na cześć dla osoby (osób) zmarłych.
 9. W przypadku uiszczenia opłaty przez osobę, która nie jest spokrewniona z osobami pochowanymi w grobie w stopniu określonym w art. 10, ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, opłata zostanie przyjęta bez prawa dysponowania grobem.

VI. Ekshumacja

§ 12

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  1. na umotywowaną pisemną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem inspektora sanitarnego;
  2. na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  3. na podstawie decyzji inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu na inny cel.
 2. Warunkiem zgody na wykonanie ekshumacji jest przedstawienie oryginału decyzji właściwego inspektowa sanitarnego na przeprowadzenie ekshumacji. Do wniosku osoby uprawnionej do pochowania i dysponenta grobu należy dołączyć oświadczenie pozostałych członków rodziny o wyrażeniu zgody na ekshumację.
 3. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. Właściwy inspektor sanitarny może dopuścić wykonania ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

VII. Wjazd na teren cmentarza

§13

 1. Wjazd na cmentarz jest odpłatny. Z opłat zwolnione są pojazdy wymienione w ust. 2.
 2. Wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów:
  1. związanych z funkcjonowaniem cmentarza i z przeprowadzaniem pogrzebu;
  2. policji;
  3. pogotowia ratunkowego;
  4. prokuratury;
  5. straży miejskiej;
  6. straży pożarnej;
  7. inspekcji sanitarnej;
  8. kierowanych przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
  9. wykorzystywanych w ratownictwie i służb komunalnych.

§14

 1. Zarządca cmentarza może w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarza pojazdów innych niż wymienionych w § 13 ust. 2 Regulaminu, pobierając z tego tytułu opłatę, zgodną z obowiązującym cennikiem.
 2. Do wjazdu na teren cmentarza w celu przewozu zwłok, dopuszcza się firmy, które posiadają przystosowane do tego celu autokarawany oraz mają podpisaną umowę z Zarządcą cmentarza.
 3. Do wjazdu na teren cmentarza dopuszczone są tylko samochody oznakowane logo firmy, która ma podpisaną umowę na wykonywanie określonego zakresu usług. W pozostałych przypadkach jednorazową zgodę udziela Zarządca cmentarza.
 4. Materiały budowlane można wwozić na teren cmentarza w dni robocze, od 800 do 1400.

VIII. Świadczenie usług na terenie cmentarza komunalnego

§ 15

 1. Przedsiębiorcy wykonujący usługi pogrzebowe, cmentarne, budowlane lub kamieniarskie na terenie cmentarza, zwani dalej Wykonawcami, zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie usługi mogą być wykonywane jedynie przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia lub zezwolenia.
 3. Wykonawcy, którzy chcą świadczyć usługi pogrzebowe, budowlane lub kamieniarskie na terenie cmentarza muszą uzyskać stosowne zezwolenie od Zarządcy.
 4. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zezwolenia na świadczenie powyższych usług jest:
  1. podpisanie umowy z Zarządcą cmentarza;
  2. wpłacenie kaucji celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z wyrządzonych szkód w mieniu cmentarza i osób trzecich przez wykonawcę usługi pogrzebowej, budowlanej lub kamieniarskiej;
  3. wniesienie stosownej opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych, zgodnie z cennikiem.
 5. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy na wykonywanie usług jest przedstawienie w Biurze Obsługi Klienta cmentarza komunalnego:
  1. kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-u, zgodnej z zakresem planowanych do wykonania usług;
  2. kserokopii dowodów rejestracyjnych samochodów przeznaczonych do przewozu zmarłych lub stosownego zaświadczenia sanepidu na każdy samochód;
  3. wykazu osób zatrudnionych do obsługi ceremonii pogrzebowych.
 6. W przypadku wykonywania drobnych prac kamieniarskich (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter, uzupełnienie spoin itp.) nie wymaga się pisemnej zgody Zarządcy. Zamiar wykonywania w/w czynności należy zgłosić Zarządcy.
 7. Wymagane opłaty stosowne do zgłoszonego zakresu usług należy uiścić najpóźniej w dniu zgłoszenia usługi.
 8. Zgłoszenia planowanych do wykonywania na terenie cmentarza prac przyjmowane są w Biurze 0bsługi Klienta Zarządcy cmentarza w dni robocze od godz. 700 do 1500, gdzie wystawiana jest przepustka uprawniająca do wjazdu, określająca zakres zgłoszonych prac oraz przewidywany czas ich wykonania.
 9. Prace, o których mowa w ust. 3 i 6 mogą być wykonywane w godzinach 700-1800. Prace prowadzone w innych godzinach uważane będą jako nielegalne.
 10. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę usług muszą posiadać identyfikatory osobowe lub nosić ubrania firmowe.

§16

 1. Wykonawca usług świadczonych na cmentarzu komunalnym zapewnia najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp i p.poż., sanitarnymi i ochrony środowiska.
 2. Teren po wykonanych robotach winien być uprzątnięty. Nadmiar ziemi pochodzącej z kopania grobów musi być wywieziony przez wykonawcę poza teren cmentarza. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem.
 3. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Zarządcy cmentarza przed przystąpieniem do prac.
 4. Zabronione jest, pod groźbą cofnięcia zezwolenia na świadczenie usług, oferowanie usług swojej firmy przez pracowników przedsiębiorstw pogrzebowych lub kamieniarskich oraz przez osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz na terenie cmentarza komunalnego (pełny zakaz akwizycji).
 5. Wszelkie reklamy i informacje na temat swoich usług można umieszczać w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę cmentarza.
 6. Wykonywanie prac na terenie cmentarza komunalnego nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 7. Wykonawca, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu lub powoduje swoimi działaniami straty i szkody w mieniu cmentarza i osób trzecich, zobowiązany jest, pod groźbą zakazu wjazdu na teren cmentarza i przepadku kaucji do:
  1. naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody;
  2. zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej.
 8. W razie stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy będzie, w stosunku do niego, stosowany całkowity lub okresowy zakaz prowadzenia działalności na terenie cmentarza komunalnego.

IX. Postanowienia porządkowe

§ 17

 1. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad:
  1. zachowanie ciszy i spokoju na terenie cmentarza;
  2. dbanie o czystość na terenie całego cmentarza, jak i w obrębie poszczególnych grobów;
  3. składowanie śmieci, zeschniętych wieńców i kwiatów w ustawionych do tego celu pojemnikach;
  4. wywieszanie nekrologów i innych ogłoszeń jedynie w miejscach do tego celu wyznaczonych.
 2. Każdorazowo wymaga się zgody Zarządcy cmentarza komunalnego na:
  1. prowadzenie prac budowlanych czy kamieniarskich;
  2. wykonywanie nagrobków a także utwardzeń, dywaników i ławeczek itp.;
  3. wykonywanie innych prac wpływających na zmianę architektury cmentarza.
 3. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w § 10 ust. 1.
 4. Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych. Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0°C, i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.

X. Postanowienia końcowe

§ 18

          Zabrania się:
 1. poruszania się pojazdami po terenie cmentarza bez zgody Zarządcy cmentarza;
 2. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym handlowej) na terenie przy cmentarzu bez zgody Miasta i Zarządcy;
 3. wprowadzania na teren cmentarza psów, kotów i innych zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
 4. niszczenia drzew, krzewów, kwiatów i murawy;
 5. niszczenia pomników, nagrobków, krzyży i urządzeń cmentarnych itp.;
 6. zaboru w celu przywłaszczenia wiązanek kwiatów, zniczy i innych akcesoriów znajdujących się na grobach;
 7. przebywania na terenie cmentarza w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 8. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób;
 9. pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7;
 10. pozyskiwania wypalonych zniczy;
 11. samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 31 stycznia 1959r o cmentarzach   i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 Nr 118 poz.687 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

§ 20

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpisy

 pdfPobierz regulamin w formacie .pdf